شـرکـت تـضـامنـی صـرافـی فـرشید نوبخـت و شرکـاء ، صرافی فـدرال - شماره ثبت ۴۹۳۸۵۵ - ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سـاعـت در تهـران
شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
Saturday , November 26 , 2022

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
Saturday , November 26 , 2022
سـاعـت در تهـران

شماره حسابهای صرافی فدرال
نام صاحب حساب : شرکت تضامنی صرافی فرشید نوبخت و شرکاء
 

صرافی فدرال - خدمات / اطلاعات